Zamknij

Jak uzyskać zezwolenie jednolite

00.00, 14.11.2022 materiał partnera
pixabay

Aby uzyskać zezwolenie jednolite, należy złożyć wniosek w urzędzie właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności. W przypadku działalności wykonywanej w kilku województwach wniosek można złożyć w wojewódzkim urzędzie właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Wniosek o zezwolenie jednolite

Wniosek o wydanie zezwolenia jednolitego, w formie dokumentu elektronicznego, składa się na platformie ePUAP. Uwaga! Wniosek o wydanie zezwolenia jednolitego nie może być złożony później niż w terminie sześciu miesięcy od momentu ustanowienia przez przedsiębiorcę siedziby w Polsce. Aby złożyć wniosek o zezwolenie jednolite, konieczne jest wypełnienie poniższych elementów: dokumentów poświadczających tożsamość przedsiębiorcy i osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, dokumentu potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo wpisu do rejestru przedsiębiorców, oświadczeń wskazanych we wniosku, dokumentów, o których mowa w art. 38d ust. 1 i 2 ustawy o działalności gospodarczej, dokumentu potwierdzającego posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, dokumentów potwierdzających wiedzę i doświadczenie przedsiębiorcy i osób zatrudnionych. Więcej informacji można poczytać na https://przedsiebiorczosc-48h.pl.

Warunki zezwolenia jednolitego

Zezwolenie jednolite może uzyskać każdy podmiot, który spełni łącznie następujące warunki:

– posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– nie jest w stanie upadłości,

– nie ma orzeczonej wobec niego egzekucji,

– nie jest podlegający likwidacji,

– posiada niezbędne środki finansowe oraz wykwalifikowany personel do wykonywania wyżej wymienionych czynności,

– jest wpisany do ewidencji działalności regulowanej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Uzyskanie zezwolenia jednolitego

Zezwolenie jednolite uzyskuje się po złożeniu wniosku w starostwie powiatowym, a następnie pozytywnej decyzji starosty. Zezwolenie jednolite jest wydawane na czas określony w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie. Zezwolenie jednolite jest wydawane w formie decyzji administracyjnej. Zezwolenie jednolite jest wydawane na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która spełnia wymogi określone w ustawie. Aby otrzymać zezwolenie jednolite, należy złożyć wniosek w urzędzie wojewódzkim, do którego należy działalność przewoźnika. Wniosek powinien zawierać informacje o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu oraz o przedstawicielu tej osoby. Ponadto wniosek powinien zawierać informacje o środkach transportu, które będą używane do świadczenia usług transportowych. Wniosek o zezwolenie jednolite jest rozpatrywany przez wojewodę w ciągu trzech miesięcy.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%