Zamknij

Prawo budowlane

00.00, 15.11.2022 materiał partnera
pixabay

Prawo budowlane jest to dziedzina prawa, która reguluje kwestie związane z budownictwem oraz jego prowadzeniem. Prawo budowlane jest ściśle powiązane z prawem urbanistycznym oraz prawem ochrony środowiska.

Wymagania danej lokalizacji

Prawo budowlane określa, jakie budynki mogą być budowane w danej lokalizacji, jakie są wymagania, które muszą być spełnione, aby budynek mógł zostać uznany za legalny, oraz jakie kary mogą zostać nałożone za nielegalną budowę. Prawo budowlane jest również odpowiedzialne za ustalanie, kto ma prawo do budowy na danej działce, oraz jakie są ograniczenia w tym zakresie. Prawo budowlane jest stosowane przez organy administracji publicznej, w tym przez urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, oraz przez sądy budowlane. Prawo budowlane jest również stosowane przez deweloperów, inwestorów, wykonawców, oraz przez wszystkie osoby zaangażowane w proces budowlany. Prawo budowlane jest często uznawane za jedną z najbardziej skomplikowanych dziedzin prawa, ze względu na fakt, że jest ono ściśle powiązane z wieloma innymi dziedzinami prawa, takimi jak prawo urbanistyczne, prawo ochrony środowiska, prawo przemysłowe, prawo gospodarcze, oraz prawo administracyjne. Więcej o tym można przeczytać na https://firmy-z-tradycja.pl/category/prawo/.

Skomplikowane prawo budowlane

Prawo budowlane jest również często uznawane za jedną z najbardziej skomplikowanych dziedzin prawa ze względu na fakt, że jest ono stosowane przez wiele różnych organów i instytucji, które mogą mieć różne interpretacje tego samego przepisu. Prawo budowlane to ogół przepisów prawnych regulujących kwestie związane z budownictwem. Przepisy te określają m.in. zasady prowadzenia robót budowlanych, kwalifikacje osób uprawnionych do ich wykonywania oraz odpowiedzialność za wykonywane prace. Prawo budowlane jest jednym z elementów prawa administracyjnego, a jego celem jest ochrona interesów publicznych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz estetyką otoczenia. Przepisy te mają także na celu ułatwienie obywatelom dostępu do informacji o planowanych inwestycjach budowlanych.

Prawo budowlane

Prawo budowlane jest ustanowione na poziomie centralnym przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 405), natomiast na szczeblu lokalnym przez przepisy wydane na jej podstawie przez organy administracji samorządowej. Organami administracji samorządowej właściwymi do wydawania aktów prawnych w zakresie prawa budowlanego są: - wójt (burmistrz, prezydent miasta) - w przypadku gminy miejsko-wiejskiej lub miasta na prawach powiatu, - starosta - w przypadku gminy wiejskiej lub miasta, - marszałek województwa - w przypadku gminy miejskiej. Aktualnie obowiązująca wersja ustawy Prawo budowlane została uchwalona w lipcu 2020 roku i zaczęła obowiązywać od 1 września 2020 roku.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%